Advantage
for your Windows

애드읜 브랜드는 수년 동안 가정용 직물과 부드러운 가구 시장에서 눈에 띄는 성과를 보여주고 있다. 그것은 많은 제조공정과 디자인 및 색상을 사용하여 다양하고 폭넓은 커튼과 장식용 직물의 컬렉션을 제공한다.
애드윈은 당신의 창문을 더욱 돋보이게 해줍니다. 애드읜 컬렉션은 유럽 및 극동에 이르기까지 많은 홈패션 소매점과 인테리어 디자인 스튜디오에서 만나보실 수 있습니다. 애드윈 커튼과 직물은 많은 인테리어 디자인에 이용할 수 있도록 다양한 색상과 디자인과 재료들을 제공합니다.

왜 애드윈인가

쇼 연락처

전 세계의 20개국 이상에 있는 애드윈

애드윈은 현지의 언어와 환경과 시장의 지식을 가진 판매 대리인의 의해 유통됩니다

Menu languages

저희에게 연락 주세요

Contact

CZECH REPUBLIC – head office
Českomoravská textilní s.r.o., Pražská 55b, 679 61 Letovice, Czech Republic
구글 지도에 표시

Ing. Robert Bula
M (+420) 777699711, T (+420) 516499711, 516499721, F (+420) 516499718
e-mail: rbula@cmtex.cz, cmtex@cmtex.cz

Contact us

Contact

SLOVAK REPUBLIC
Českomoravská textilní s.r.o., Pražská 55b, 679 61 Letovice, Czech Republic
구글 지도에 표시

Samuel Krúpa
M (+421) 910902552, (+420) 777160675, T (+420) 516499723, F (+420) 516499718
e-mail: skrupa@cmtex.cz

Contact us

Contact

GERMANY
Ceskomoravska textilni GmbH, Prazska 55b, 679 61 Letovice, Tschechische Republik

Kateřina Šulc
T (+49) 1804023946, (+420) 516499715, F (+420) 516499718
e-mail: ksulc@cmtex.cz

Contact us

Contact

GREAT BRITAIN
1 Campion Way, Leavenheath, Colchester, Essex CO6 4UP, Great Britain
구글 지도에 표시

John Major
M (+44) 7889102153, T (+44) 1206265164, F (+44) 1206265163
e-mail: ja.major@btinternet.com

Contact us

Contact

NORTHERN IRELAND
1 Campion Way, Leavenheath, Colchester, Essex CO6 4UP, Great Britain
구글 지도에 표시

John Major
M (+44) 7889102153, T (+44) 1206265164, F (+44) 1206265163
e-mail: ja.major@btinternet.com

Contact us

Contact

DENMARK
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
구글 지도에 표시

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

SVEDEN
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
구글 지도에 표시

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

NORWAY
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
구글 지도에 표시

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

FINLAND
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
구글 지도에 표시

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

FAROE ISLANDS
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
구글 지도에 표시

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

ESTONIA
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
구글 지도에 표시

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

LITHUANIA
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
구글 지도에 표시

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

LATVIA
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
구글 지도에 표시

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Kontakt

PORTUGAL
Rua Cidade de Lamego, 208 B Loja, Cabeço do Mouro, S. Domingos de Rana, Portugal
구글 지도에 표시

Vitor Santos
M (+351) 937248053, T (+351) 214822554, F (+351) 214822556
e-mail: vitorsantos_spn@hotmail.com

Contact us

Contact

SPAIN
C /. Bellavista, 14, 03801 Alcoy, Alicante, Spain
구글 지도에 표시

Javier Miro
M (+34) 695580066, T (+34) 629865200, F (+34) 965545183
e-mail: tmiro@textilesmiro.com

Contact us

Contact

HUNGARY
PANDORA HOME Kft., Ujpesti rakpart 8, H-1137 Budapest
Show on Google Maps

Dóra Sápi
M (+36) 705757113 , T (+36) 12107246
e-mail: rendeles@pandorahome.hu

Contact us

Contact

PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA
Flat A2, 7/F Hing Wah Com. Building, 450 Shanghai Street, Yau Ma Tei Hong Kong
구글 지도에 표시

Alan Fung
M (+852) 93795595, T (+852) 22141328, F (+852) 22141338
e-mail: alansuper59@hotmail.com

Contact us

Contact

HONG KONG
Flat A2, 7/F Hing Wah Com. Building, 450 Shanghai Street, Yau Ma Tei Hong Kong
구글 지도에 표시

Alan Fung
M (+852) 93795595, T (+852) 22141328, F (+852) 22141338
e-mail: alansuper59@hotmail.com

Contact us

Kontakt

SOUTH KOREA
2F Jeongsoo Bldg., 42, Yangjaecheon-ro 21-gil, Seocho-gu, Seoul, South Korea
구글 지도에 표시

E. F. WORLD, Mike Moon

Contact us

Contact

REPUBLIC OF AUSTRIA
Pražská 55b, 679 61 Letovice, Czech Republic
구글 지도에 표시

Kateřina Šulc
M (+43) 6644627816, T (+420) 516499715, F (+420) 516499718
e-mail: ksulc@cmtex.cz

Contact us

Contact

TAIWAN
4F-9, No. 1-2, Bau An Street, Taipei 103, Taiwan
구글 지도에 표시

Michael Wu
M (+886) 937077931, T (+886) 225532772, F (+886) 225532943
e-mail: mikewu72@ms72.hinet.net